تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان توسط واحد استانی صادر می گردد و تمامی مکاتبات می بایست با این واحد صورت پذیرد

مدارک لازم برای صدور تاییدیه تحصیلی:

نامه اداری از ارگان یا دانشگاه

تصویر گواهینامه موقت/دانشنامه

تاییدیه تحصیلی پس از صدور، توسط پست سفارشیبه آدرس مرجع درخواست کننده ارسال می شود و به هیچ عنوان تحویل شخص نمی گردد.

برای درخواست تاییدیه تحصیلی اینجا را کلیک کنید