گواهینامه موقت پایان تحصیلات، توسط واحد استانی صادر می گردد. مراکز آموزشی موظفند فرمهای مربوطه را در اختیار دانش آموختگانی که تمامی واحدهای مصوب رشته خود را به پایان رسانده اند قرار دهند.

گواهینامه موقت پس از صدور به مرکز آموزشی عودت داده می شود و دانش آموخته می بایست گواهینامه خود را از مرکز آموزشی خود دریافت نماید. تحویل اصل یا تصویر گواهینامه موقت به شخص در واحد استانی امکان پذیر نیست.