مدارک لازم برای صدور دانشنامه:

تکمیل فرم درخواست صدور داننامه

تصویر گواهی موقت

ریز نمرات دانش آموخته به تفکیک هرنیمسال/پودمان

دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده ،زمینه سفید با رعایت پوشش مصوب

تذکر: دانش آموختگانی می توانند درخواست صدور دانشنامه نمایند که حداقل شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه موقت آنها گذشته باشد. درصورت نیاز دانش آموخته به دانشنامه در خارج از بازه زمانی تعریف شده، می بایست درخواست نامبرده به همراه مستندات و دلایل توجیهی معتبر و مدارک لازم ارائه گردد.