روز گذشته کارگاه آموزشی و هم اندیشی کارشناسان واحد دانش آموختگان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان برگزار شد. در این کارگاه آخرین بخشنامه ها و قوانین آموزشی مرتبط، بررسی گردید. همچنین نمایندگان مراکز سوالات و ابهامات خود را درخصوص نحوه تشکیل پرونده دانش آموختگان مطرح نمودند.

IMG_2198

IMG_2206